1001389 - طرح توجیهی تولید کیف و چاپ و برش لیزری - سال 1402

طرح توجیهی

150,000 تومانء


توضیحات بیشتر

به نام خداوند بخشنده مهربان

 

خداوند برای همه مخلوقات روزی حلال مقدر کرده است. اگر انسان عجله نکند و قناعت و صبر پیشه سازد، تمام رزق مقدرش به او خواهد رسید.

ـــــــــــ

 

طرح کسب و کار (بیزینس پلن) با توجیه فنی و مالی و اقتصادی

 

تولید کیف وچاپ وبرش لیزری

 

 

مجری طرح : خانم صدیقه شمسی

ـــــــــــ

شناسنامه مالی طرح :

مجری طرح

خانم

صدیقه شمسی

آدرس محل اجرای طرح

استان فارس شهرستان نیریز خیابان مطهری کد پستی 7491815678

تولیدات طرح

محصولات چرم

محصولات چوب

محصولات چاپ

مساحت  / هزینه سرمایه گذاری /  شاغلین

مساحت زمین مورد نیاز

200

متر مربع

هزینه ثابت مورد نیاز برای راه اندازی طرح (قیمت زمین لحاظ نشده)

22,465

میلیون ریال

مبلغ سرمایه گذاری از طرف مجری (قیمت زمین لحاظ نشده)

4,465

میلیون ریال

وام و تسهیلات بانکی سرمایه گذاری ثابت

18,000

میلیون ریال

شاغلین طرح

8

نفر

تحلیل مالی طرح

تولید در نقطه سر به سر

52.50

درصد

نرخ بازده طرح

51.83

درصد

بازگشت سرمایه به سال

3.02

سال

مصرف سوخت و انرژی

میزان آب مصرفی در سال

764

متر مکعب

برق مصرفی در سال

72,000

کیلووات ساعت

گاز مصرفی در سال

14,400

متر مکعب

 

فهرست مطالب

فهرست مطالب

صفحه

مقدمه

5

1 - مطالعات و تحقیقات بازار

5

2 - مطالعات فنی و تکنولوژی تولید

8

3 مطالعات مالی و اقتصادی

10

3 1) میزان سرمایهگذاری (ثابت و در گردش)

10

3 2) هزینههای جاری

25

3 - 3) تولیدات و ارزش تولیدات

30

3 4) جدول تحلیل مالی

31

تحلیل و درصد فروش در نقطه سربهسر

33

دوره بازگشت سرمایه

36

3 4 4) جدول پیشبینی ترازنامه

38

3 4 - 5) ارائه شاخصهای مالی

39

3 4 - 6) جدول محاسبات تحليل هزينه فايده واحد

40

4 1) برنامۀ زمانبندی اجرا

41

4 2) زمانبندی اجرا

42

4 - 3) مدت زمان بهرهبرداری

43