گردشگری کشورهای خارجی

مطالبی راجع به هزینه های سفر و مسافرت به کشورهای مختلف ، گردشگری و هزینه گردشگری ، نحوه زندکی در کشورهای خارجی و برای کشورهایی که روابط تجاری و گردشگری با ایران دارند و ایرانیان علاقه زیادی به اطلاعات درباره آنها نیاز دارند در این مجموعه جمع آوری شده است .

همه مطالب به روز از منابع خارجی جمع آوری و ترجمه گردیده است .