کشور قبرس

 قبرس جزیره ای در شرق مدیترانه ، سومین جزیره بزرگ پس از سیسیل و ساردینیا است ، از شمال 70 کیلومتر با ترکیه ، از شرق 100کیلومتر با سوریه ، از از جنوب با مصر 370کیلومتر ، از شمال غربی 950کیلومتر ، با یونان و از جنوب شرقی 170 کیلومتر با لبنان و اسرائیل همسایه است .