1001012 طرح توجیهی تولید لنت ترمز بظرفیت 700 تن در سال - سال 1402

سرمایه و وام لازم ، درآمد ، هزینه ، سود و زیان ، ساخت ، احداث ، راه اندازی و تاسیس طرح کسب و کار تولید لنت ترمز جهت اخذ مجوز و دریافت وام بانکی

150,000 تومانء


توضیحات بیشتر

 به نام خداوند بخشنده مهربان

 خداوند برای همه مخلوقات روزی حلال مقدر کرده است. اگر انسان عجله نکند و قناعت و صبر پیشه سازد، تمام رزق مقدرش به او خواهد رسید.

ـــــــــــ

طرح کسب و کار (بیزینس پلن) با توجیه فنی و مالی و اقتصادی

تولیدلنت ترمز بظرفیت 700 تن در سال

مجری طرح : آقای حیدر چوبینه

ـــــــــــ

مقدمه: شرح محصول و خدمات

 امروزه با رشد روز افزون به کار گيري توليد انواع خودرو, اين بخش از صنعت سهم عمده ای از فعاليتهاي صنعتي را به خود اختصاص داده است. دراين ميان صنعت خودرو سازي به صورت زنجيرهاي از واحدهاي صنعتي مرتبط به هم در زمينه توليد و مونتاژ اجزاء و قطعات خودرو و نيز طرا حي و ارتقاء کيفيت عمل ميکندورقابت تن گاتنگي در مورد کسب سهم و نسبت بيشتري از فروش در عرضه اين صنعت وجود دارد. از طرفي مطالعات امکان سنجي , مطالعات کارشناسي است که قبل ازاجراي طرح هاي سرمايه گذاري اقتصادي انجام مي گيرد. دراين مطالعات از نگاه بازار , فني و مالي و اقتصادي طرح مورد برر سي وآناليز قرارگرفته و نتايج حاصل ازآن به عنوان مبنائي براي تصميم گيري سرمايه گذاران مورد استفاده قرار مي گيرد. گزارش حاضر مطالعات امکان سنجي مقدماتي توليد طرح توليد لنت ترمز خودرو است. اين مطالعات در قالب متدولوژي مطالعات امکان سنجي تهيه گرديده است و مطابق متدولوژي فوق, ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقيق معرفي شده وسپس بررسي هاي لازم روي بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فني در خصوص چگونگي توليد و امکانات سخت افزاري و نرم افزاري مورد نياز نيز شناسائي شده و در هنايت ظرفيت هاي اقتصادي و حجم سرمايه گذاري مورد نياز براي اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمايه گذاران و علاقه مندان محترم بتوانند کليه اطلاعات مورد نياز را کسب و در جهت ا نجام سرمايه گذاري اقتصادي با ديد باز و مسير شفاف اقدام نمایند. اميد است اين مطالعات کمکي هر چند کوچک در راستاي توسعه صنعتي کشورمان باشد.

1 - مطالعات و تحقیقات بازار

محصول مورد مطالعه طرح حاضر طرح توجیهی توليد لنت ترمز خـودرو ميباشد.

لنت ترمز يكي از قطعات مصرفي در خودرو با درجه ايمني A Grade يـا فـوق ايمني است که اين درجه ايمني نشان ازاهميت فوق العاده اين قطعه به ظاهر ساده دارد. درترمزگيري هاي شديد و در موا قع حساس که بحث ايمني جان سرنشينان خودرو و خسارات مالي سنگين م طرح است، اهميت لنت ترمز بيشتر مشخص ميشود. اما قبل از آشنائي با لنت ترمز وانواع آن لازم ا ست , سيسم ترمز و ساير اصطلاحاتي که ممکن است در اين طرح توجیهی با آنها مواجه شد,توضيح داده شوند

 تعريف ترمز :

 ترمز وظيفه دارد با توليد نيروي اصطکاکي مناسب انـرژي جنبشـي چـرخ متحرکي را که تحت تاثير نيروي موتور مي باشد را گرفته و به انـرژي حرارتـي تبديل کند و سپس انرژي حرارتي را در فضا پخش نمايد که اين عمل تومبيـل از حالت حرکت به حالت سکون و يا از سرعت آن کاسته مي شود در ترمز هاي اوليه که براي اتومبيـل ايجـاد گرديـده بـود و بـا اصـطکاک بـين چـرخ و لقمـه لاستيکي ترمز که اهرم دستي بوسيله راننده کشيده و با اصطکاک موجود باعـث متوقف شدن اتومبيل مي شود

 . سيستم ترمز :

 سيستم ترمز از مجموعه قطعات زير تشکيل شده است:

 ا - پدال ترمز

 ٢-سيلندر اصلي که شامل ميله فشاري و تشتکي هاي عقب و جلو و فنر برگردان پيستون و سوپاپ کنترل فشار و مجاري روي سيلندر مي باشد.

    ٣-لوله هاي فشار قوي انتقال روغن

٤-سوپاهپاي کنترل هيدروليکي

 ٥-سيلندر ترمز چرخها شامل پيستون و تشتکي و فنر و پيچ هواگيري ٦-لنت ها

 ٧-کاسه چرخ در ترمزهاي کاسه اي

 ٨-ديسک در ترمزهاي ديسکي

 ٩-بوستر يا افزاينده قدرت

 ١٠-ترمز دستي

1-1 طرز کار ساده و مقدماتي ترمز :

زماني که راننده به وسيله پاي خودروي پدال ترمز فشار مياورد واين فشار باعث جلو رفتن پي ستون پمپ اصلي ترمز شده و پيستون روغن ترمز موجود در سيلندر ترمز که جلوي پيستون قرار داردرا تحت فشار قرارداده و هم زمان با حرکت خوددرداخل سيلندرآنرا با فشارزياداز طريق لوله هاي فولادي رابط که در مقابل فشارهاي جانبي بسيار مقاوم مي باشد را به سمت سيلندر چرخها رانده و به اين وسيله باعث جابجائي پيستوهناي داخل سيلندر چرخ شده و پيستوهنا فشار خود را به کفشکهاي ترمز منتقل کرده و کفشکها را به کاسه چرخ ميچسباند واضح است که اين عمل باعث به وجود آمدن اصطکاک بين کاسه و کفشکها شده و آنها رااز حرکت باز ويا حرکت آن را کند مي کند.

ترمز هاي کاسه اي :

 در ترمز هاي کاسه اي کاسه ترمز به چرخ متصل است و همراه آن گردش مي کند دو عدد کفشک اهني هلالي شکل که لنت هاي ترمزروي آنها کوبيده شده اسـت روي طبـق ثابت محور نصب شده اند. در حالت عادي که خودرو نياز به ترمز کردن ندارد, کفشک ها به طوري تنظيم مي شوند که فاصله کمي بين کاسه ي ترمز و لنـت هـاي روي کفشک وجود داشته باشد.

وقتي راننده پدال ترمز را مـي فشـارد فشـار روغن در سيلندر اصلي افزايش يافته به سيلندر چرخ هـا هـدايت مـي شـود پيستون هاي داخل سيلندر چـرخ در اثـر فشـار روغـن از يکـديگر دور شـده کفشک هاي ترمز را به طرف کاسه ي ترمز حرکت مي دهند در اثر نـيروي وارد از لنت هر کاسه ي ترمز نيروي اصطکاک بين کاسه ترمز و لنت ايجاد مي شود و نتيجـه آن ايجاد شتاب منفي در چرخ و متوقف کردن آن است علاوه بـر نـيروي هيـدروليکي موثر بر کفشک هاي ترمز نيروي ديگري هم در ترمز ها ي کفشکي توليد مي شود که عمل خودکار (action-servo)لنت هاي کفشکي است عمل خودکار در اثر چرخش کاسـه و ثابت بودن لنت در هنگام ترمز کردن در کاسه ي ترمز بوجود مي ايد کفشـک ترمز در يک نقطه از طبق ثابت و در نقطه اي ديگر به وسيله پيستون سيلندر چرخ به سمت کاسه ي ترمز فشرده مي شود به انتهاي قسمتي از کفشـک ترمـز کـه در روي طبق ثابت است پاشنه و به قسمتي که به وسيله ي پيستون سيلندر چرخ حرکت مي کند پنجه گويند هر گاه جهت چرخش کاسه ي ترمز از طرف پنجه به

طرف پاشنه کفشک باشد ان را کفشک محرک و هر گاه جهت چرخش کاسه ا ز طرف پاشنه بـه طـرف پنجـه باشد کفشک را متحرک گويند پاشنه کفشک محرک در هنگام ترمز کردن مايل است قسمت پـايين لنـت را در کاسـه ي ترمـز فـرو بـرده نـيروي بسـيار زيـادي در نزديکي پاشنه ي لنت ايجاد مي شود اين نيروي فرو رونده درکاسه ي ترمز نـيروي اصطکاک نسبتا زيادي را در بين لنت و کاسه توليد مي کند و باعث شـتاب منفـي زيادي درچرخ مي گردد در کفشک متحرک جهت نيرو از طرف پاشنه بـه طـرف پنجـه بوده و باعث عقب راندن لنت از کاسه مي شود

1-2 انواع کفشک بندي ترمز هاي کاسه اي در بیزینس پلن تولید لنت ترمز

 الف کفشک بندي سيمپلکس :

 چندين نوع کفشک بندي سيمپلکس وجود دارد که بر حسب نوع شناور يا ثابت بودن و نوع تکيه گاه پاشنه کفشک چرخشي يا لغزشي دسته بنـدي مـي شـود در کفشک هاي سيمپلکس ضريب مخصوص افزايش نيروي اصطکاک کفشک ها در حـدود ٢ اسـت که قسمت بيشتر ضريب اصطکاک ايجادي در کفشک محرک و قسمت انـدک ان در کفشـک متحرک ايجا د مي شود بنابراين اختلاف نيرو ي بين دو کفشـک خيلـي زيـاد اسـت بيشترين خوردگي لنت در کفشک محرک است و مقدار کمي از لنت متحرک سـاييده مي شود به اين دليل گاهي لنت قسمت متحرک را نازک تر مي کوبند گاهي سيستم محرک لنت هاي کفشک از نوع گوه اي است و بعضي اوقات محـرک بـادامکي از محاسـن سيستم بادامکي ساييدگي يکسان لنت ها در کفشک محـرک و متحـرک اسـت زيـرا بادامک محرک کفشک ها در محل ثابتي در روي طبق مستقر شده است

 از معايب ان ميتوان قدرت زياد براي راه اندازي و اسـتحکام زيـاد قطعات را نام برد زيرا نيروهاي نامساوي بر بادامک وارد مي شود.

ب کفشک بندي دوپلکس :

 در اين نوع کفشک بندي دو پيستون به کار رفته است کـه نتيجـه ي آن محـرک کردن هر دو کفشک جلو و عقب اس حسن ترمز دوپلکس توزيع يکسـان نـيرو در بين لنت ها محرک و متحرک است ساييدگي هر دو لنت برابر و ضريب افـزايش نـيرو نيز در ان ٣=c مي باشد

ج کفشک بندي سرو :

 از اين کفشک بندي در محور عقب کاميون هاي تجاري سبک اسـتفاده مـي شـود اساسي ترين مزيت کفشک بندي سرو آن است که نـيروي تکيـه گـاهي(پاشـنه اي ) کفشک محرک به کفشک متحرک وارد مي شود و در نتيجه ضريب افزايش نيرو در ان بهC=5

مي رسد به اين دليل در اغلب کاميونهای بيش از ٧ .۵ تن استفاده مي شود ترمز هاي کاسه اي در چرخهاي عقب اغلب اتومبيلها کاربرد دارد

 

شناسنامه مالی طرح :

مجری طرح

آقای

حیدر چوبینه

آدرس محل اجرای طرح

استان فارس

محصولات تولیدی

ظرفیت تولید تن

کد آیسیک

لنت ترمز

700

0

مساحت زمین مورد نیاز

2,000

متر مربع

مساحت زیر بنا

800

متر مربع

هزینه ثابت مورد نیاز برای راه اندازی طرح (قیمت زمین لحاظ نشده)

62,960

میلیون ریال

مبلغ سرمایه گذاری از طرف مجری (قیمت زمین لحاظ نشده)

12,960

میلیون ریال

وام و تسهیلات بانکی سرمایه گذاری ثابت

50,000

میلیون ریال

شاغلین طرح

31

نفر

تولید در نقطه سر به سر

57.43

درصد

نرخ بازده طرح

30.64

درصد

بازگشت سرمایه به سال

3.89

سال

میزان آب مصرفی در سال

1,901

متر مکعب

برق مصرفی در سال

1,440,000

کیلووات ساعت

گاز مصرفی در سال

57,600

متر مکعب

فهرست مطالب

فهرست مطالب

صفحه

مقدمه: شرح محصول و خدمات

5

1 - مطالعات و تحقیقات بازار

5

1-1 طرز کار ساده و مقدماتي ترمز :

7

1-2  انواع کفشک بندي ترمز هاي کاسه اي

8

1-3  ترمزهاي ديسکي:

10

1-4  مزايا ترمزهاي ديسکي در مقايسه با ترمز هاي کاسه اي:

12

1-5  نام و کد محصولات (آيسيک)

15

2 - وضعيت عرضه و تقاضا

23

2-1  تعيين نقاط قوت و ضعف تکنولوژي هاي مرسوم در فرآيند توليد محصول :

32

2-2 مکان یابی و آدرس محل اجرای طرح

34

3 مطالعات مالی و اقتصادی طرح کسب و کار

35

3 1) میزان سرمایه‌گذاری (ثابت و در گردش)

35

3 2) هزینه‌های جاری

49

3 - 3) تولیدات و ارزش تولیدات

56

3 4) جدول تحلیل مالی

57

تحلیل و درصد فروش در نقطه سربه‌سر

62

دوره بازگشت سرمایه

63

3 4 4) جدول پیش‌بینی ترازنامه

65

3 4 - 5) ارائه شاخص‌های مالی

66

3 4 - 6) جدول محاسبات تحليل هزينه فايده واحد

67

4 1) برنامۀ زمان‌بندی اجرا

68

4 2) زمانبندی اجرا

69

4 - 3) مدت زمان بهره‌برداری

70