10020224 - بیزینس پلن احداث پتروشیمی تولید بوتادی ان بظرفیت 8820 تن در سال

سرمایه و وام لازم ، درآمد ، هزینه ، سود و زیان ، ساخت ، احداث ، راه اندازی و تاسیس طرح کسب و کار احداث پتروشیمی تولید بوتادی ان جهت اخذ مجوز و دریافت وام بانکی

180,000 تومانء


توضیحات بیشتر

به نام خداوند بخشنده مهربان

خداوند برای همه مخلوقات روزی حلال مقدر کرده است. اگر انسان عجله نکند و قناعت و صبر پیشه سازد، تمام رزق مقدرش به او خواهد رسید.

ـــــــــــ

طرح کسب و کار (بیزینس پلن) با توجیه فنی و مالی و اقتصادی

احداث پتروشیمی تولید بوتا دی ان بظرفیت 8820 تن در سال - سال 1403

مجری طرح : خانم فراهانی

ـــــــــــ

مقدمه: شرح محصول و خدمات

نمونه نوشتن طرح توجیهی

 از هیدروژن زدایی نرمال بوتان

بوتادی ان همچنین می تواند از هیدروژن زدایی کاتالیستی نرمال بوتان نیز تولید شود. اولین کارخانه ی تجاری پس از جنگ با تولید ۶۵۰۰۰۰ تن در سال در ۱۹۵۷ در هاستون تگزاس شروع به کار کرد.

فرآیند تولید بوتادی ان از نرمال بوتان شامل موارد زیر است:

آماده کردن یک جریان خوراک گاز نرمال بوتان.

۲-هیدروژن زدایی غیر اکسیژنه در جریان خوراک گاز در حضور کاتالیست در اولین ناحیه ی هیدروژن زدایی برای تشکیل اولین جریان گازی واسطه ی شامل نرمال بوتان، ۱بوتن، بوتادی ان و هیدروژن.

۳- هیدروژن زدایی اکسیژنه در اولین جریان گازی واسطه در حضور گاز اکسیژن دار حاوی حداقل ۷۵ درصد حجمی اکسیژن در دومین ناحیه ی هیدروژن زدایی برای تشکیل دومین جریان واسطه ی گازی شامل نرمال بوتان، بوتادی ان، هیدروژن، کربن دی اکسید و بخار.

۴- فشرده سازی و خنک کردن دومین جریان واسطه گازی برای تشکیل اولین جریان چگالیده شده حاوی آب و سومین جریان واسطه گازی شامل نرمال بوتان، بوتادی ان، هیدروژن، کربن دی اکسید و بخار.

۵- فشرده و خنک کردن سومین جریان واسطه گازی برای تشکیل دومین جریان چگالیده شده شامل نرمال بوتان، بوتادی ان و آب و چهارمین جریان واسطه ی گازی حاوی نرمال بوتان، بوتادی ان، هیدروژن و کربن دی اکسید.

۶- خنک کردن چهارمین جریان واسطه گازی برای تشکیل سومین جریان چگالیده شده حاوی نرمال بوتان و بوتادی ان و یک جریان off gas (محصولات جانبی حاصل از فرآیند) شامل کربن دی اکسید و هیدروژن.

۷- زدایش آب از دومین جریان چگالیده شده و ترکیب دومین جریان چگالیده شده و سومین جریان چگالیده شده برای تشکیل جریان هیدروکربن C4 شامل نرمال بوتان و بوتادی ان.

۸- جداسازی جریان هیدروکربن C4 برای تشکیل جریان بازگشتی شامل نرمال بوتان و جریان محصول، شامل بوتادی ان که حداقل یک نسبی از جریان بازگشتی به اولین ناحیه ی هیدروژن زدایی داده می شود.

تولید بوتادی ان

فرآیند استخراج بوتادی ان از 4 قسمت اساسی تشکیل می شود:

آماده سازی خوراک و تقطیر استخراجی

تقطیر معمول

گاز زدایی از حلال

بازیابی حلال

ورودی این واحد شامل دو خوراک Aو B می باشد. خوراک B یک جریان برگشتی از واحد استایرن شامل استایرن و عمدتا 3و1-بوتادی ان واکنش نداده و مقدار کمی اکسیژن می باشد. خوراک A که به طور عمده از مخلوط هیدروکربن های چهار کربنه(C4) تشکیل شده به عنوان خوراک اصلی فرآیند می باشد.

قبل از هرگونه عملیات نیاز است تا استایرن و اکسیژن موجود در خوراک B از آن جدا شده بدین منظور این جریان را وارد برج precut کرده و جریان گازی شکل شامل اکسیژن شامل محصول بالای برج vent شده و استایرن ها و 4-وینیل سیکلوهگزان از پایین برج خارج می شود. جریان جانبی خروجی از قسمت بالایی برج که شامل 3و1-بوتادی ا ن و مقدار کمی از C4 ها، از برج خارج شده و پس از اختلاط با خوراک A و با عبور از تبخیر کننده وارد بخش جداسازی می شود از آنجا که جریان حاصل مخلوطی از هیدروکربن های چهار کربنه بوده و اختلاف نقطه جوش آنها کم بوده است برای جداسازی محصول اصلی واحد(3و1-بوتادی ا ن ) از جریان C4 ها نمی توان از روش های رایج تقطیر استفاده کرد لذا از تقطیر استخراجی استفاده می کنیم.

جریان خروجی از تبخیر کننده وارد پایین برج main washer می شود و به صورت ناهمسو با محلول آبی NMP شسته می شود. در این برج هیدروکربن هایی که در حلال حل نمی شوند (بوتان ، بوتن، پروپان، پروپن و پروپادی ان) از بالای برج به عنوان جریان raffinate خارج می شود. این جریان جریان جانبی واحد بوده و از آن برای استفاده در توربین های یوتیلیتی استفاده می شود. حلال غنی که در آن پروپین، بوتادی ان ها ، وینیل استیلن، اتیل استیلن و هیدروکربن های c5 خروجی از پایین برج main washer وارد برج counter flow می شود. در این برج بوتن ها در قسمت بالایی برج جدا شده و به همراه مقداری از 3و1-بوتادی ا ن به پایین برج main washer برمی گردد و در قسمت میانی برج جریان گازی شامل 3و1-بوتادی ا ن و استیلن و هیدروکربن های c5 خارج شده و وارد پایین برج after washer می شود.

در برج after wash هیدروکربن های(استیلن هاو هیدروکربن های c5 ) که بیشتر از 3و1-بوتادی ا ن در حلال جذب می شود شسته می شودو از بالای برج جریان شامل بوتادین ان ها به قسمت تقطیر فرستاده می شود و حلال به برج counter flow باز گردانده می شود. حلال خروجی از برج counter flow به برج گاز زدا فرستاده می شود و با کاهش فشار در این برج بخش اعظم گازهای حل شده در حلال جدا می گردد . گاز حاصل به پایین برج counter flow فرستاده می شود.

جریان گاز خروجی از برج after washer شامل بوتادی ان ها ابتدا وارد برج topping می گردد، محصول بالای برج شامل پروپین و محصول پایین برج شامل بوتادی ان ها می باشد. محصول پایین به برج tailing فرستاده می شود . جریان 3و1-بوتادی ا ن از بالای برج به عنوان محصول اصلی و جریان 2و1-بوتادی ا ن به عنوان محصول پایین برج می باشد. محصول بالای برج پس از خنک شدن و فیلتر شدن به مخازن ذخیره سازی فرستاده می شود.
مقداری از حلال خروجی از پایین برج گاز زدا پس ازبه منظور احیا به طور پیوسته به سیکل احیا حلال فرستاده می شود. در ابتدا حلال تحت خلا ایجاد شده توسط Ejector تطیر شده و با سرد شدن در چند مرحله شامل جوش اور پایین برج tailing و تبخیر کننده و یک کولر به عنوان حلال ضعیف(lean solvent) وارد برج های main washer و after washer می شود.

1 - مطالعات و تحقیقات بازار

1-1 عوامل اجتماعی و فرهنگی ، بومی و منطقه ای و جغرافیایی ، سیاسی و قوانین حاکم و محدودیتهای قانونی

 عوامل اجتماعی در بیزینس پلن تولید بوتا دی ان در صنعت پتروشیمی

تولید بوتا دی ان در صنعت پتروشیمی، علاوه بر جنبه‌های فنی و اقتصادی، تحت تأثیر عوامل اجتماعی نیز قرار دارد که می‌تواند تأثیر زیادی بر فرایند تولید و توسعه این صنعت داشته باشد. در زیر به برخی از عوامل اجتماعی مهم در تولید بوتا دی ان در صنعت پتروشیمی اشاره می‌کنم:

بهداشت و ایمنی: اهمیت بهداشت و ایمنی در محیط کار و فرایندهای تولید بوتا دی ان بسیار حائز اهمیت است. برنامه‌ها و سیاست‌های مناسب برای حفظ سلامت کارگران و جلوگیری از حوادث و آسیب‌های ناشی از فرایند تولید باید در نظر گرفته شود.

آموزش و توسعه: ارتقاء دانش و مهارت‌های کارگران و کارکنان در زمینه‌های فنی، ایمنی و محیط زیست می‌تواند به بهبود عملکرد و کیفیت تولید بوتا دی ان کمک کند.

تأثیرات زیست محیطی: فعالیت‌های پتروشیمی در تولید بوتا دی ان ممکن است تأثیرات زیست محیطی ناشی از انتشار گازهای گلخانه‌ای و آلودگی‌های مختلف را داشته باشد. بنابراین، اهمیت حفظ محیط زیست و اجرای استانداردهای محیط زیستی در فرایند تولید بسیار حائز اهمیت است.

تعامل با جوامع محلی: صنایع پتروشیمی معمولاً در نزدیکی جوامع محلی واقع شده‌اند. بنابراین، تعامل موثر با جوامع محلی، ایجاد اشتغال، ارتقاء سطح زندگی مردم محلی و حفظ روابط مثبت با جامعه محیطی از عوامل اجتماعی مهم در تولید بوتا دی ان محسوب می‌شود.

به طور کلی، در تولید بوتا دی ان در صنعت پتروشیمی، عوامل اجتماعی نقش مهمی در شکل‌دهی به فرایند تولید و تعامل با محیط اطراف دارند که باید با دقت و توجه به آن‌ها پرداخته شود.

عوامل فرهنگی در تولید بوتا دی ان در صنعت پتروشیمی

عوامل فرهنگی نیز در فرایند تولید بوتا دی ان در صنعت پتروشیمی نقش مهمی ایفا می‌کنند. این عوامل شامل موارد زیر می‌شود:

اقدامات اخلاقی: اخلاقیات و اصول اخلاقی کارکنان و مدیران در تمام مراحل تولید بوتا دی ان بسیار اهمیت دارد. رعایت اصول اخلاقی و اجتماعی در انجام فعالیت‌های صنعتی می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی و بهبود روابط کاری کمک کند.

هویت سازمانی: فرهنگ و ارزش‌های سازمانی در تعیین رفتارها و تصمیم‌های کارکنان و مدیران در صنعت پتروشیمی تأثیرگذار است. ارزش‌ها و اهداف سازمانی باید با فرهنگ سازمانی هماهنگ بوده و به ترویج ارزش‌های مشترک و رعایت استانداردهای اخلاقی کمک کند.

تنوع فرهنگی: صنعت پتروشیمی به عنوان یک صنعت بین‌المللی، با تنوع فرهنگی بین کارکنان و شرکت‌های مختلف روبرو است. برقراری ارتباطات فرهنگی موثر و ایجاد هماهنگی بین افراد با زبان‌ها، فرهنگ‌ها و سنت‌های مختلف از اهمیت ویژه برخوردار است.

ترویج همکاری: فرهنگ همکاری و تعامل میان اعضای تیم‌ها و بخش‌های مختلف در فرایند تولید بوتا دی ان می‌تواند به بهبود عملکرد و کیفیت تولید کمک کند. ترویج ایده‌پردازی و همکاری میان اعضای تیم از اهمیت ویژه برخوردار است.

به طور کلی، عوامل فرهنگی در تولید بوتا دی ان در صنعت پتروشیمی بر ارتقاء روابط انسانی، بهبود کارایی و کیفیت تولید و افزایش رضایت کارکنان و مشتریان تأثیر گذار است. حفظ و تقویت این عوامل می‌تواند به پیشرفت صنعت پتروشیمی و تولید بوتا دی ان کمک کند.

عوامل بومی در تولید بوتا دی ان در صنعت پتروشیمی

تولید بوتا دی ان در صنعت پتروشیمی نیاز به استفاده از عوامل بومی و منابع داخلی دارد تا به بهبود فرایند تولید و کاهش هزینه‌ها کمک کند. برخی از عوامل بومی در تولید بوتا دی ان عبارتند از:

منابع طبیعی: استفاده از منابع طبیعی موجود در منطقه می‌تواند به کاهش هزینه‌ها و حفظ محیط زیست کمک کند. بهره‌برداری از منابع نفتی و گازی در منطقه و انجام فرآیندهای تبدیلی به صورت موثر و بهینه می‌تواند عامل مهمی در تولید بوتا دی ان باشد.

نیروی انسانی: استفاده از نیروی کار ماهر و ماهر در منطقه، که با شرایط محیطی و فرهنگی آشنا هستند، می‌تواند به بهبود فرایند تولید و کاهش خطاها کمک کند. ارتقاء مهارت‌ها و آموزش‌های مرتبط با تولید بوتا دی ان برای کارکنان محلی می‌تواند این عامل را تقویت کند.

فناوری بومی: استفاده از تکنولوژی‌ها و دانش بومی در فرایند تولید بوتا دی ان می‌تواند به بهبود کارایی و کیفیت محصول کمک کند. توسعه و به‌روزرسانی فناوری‌های محلی برای بهینه‌سازی فرایندهای تولید بوتا دی ان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

همکاری محلی: برقراری همکاری با شرکت‌ها و واحدهای محلی در منطقه می‌تواند به ایجاد تعامل مثبت و بهبود روابط صنعتی کمک کند. ایجاد توافقات و همکاری‌های مشترک در زمینه تولید و بازاریابی بوتا دی ان می‌تواند به توسعه صنعت پتروشیمی در منطقه کمک کند.

به طور کلی، استفاده از عوامل بومی و منابع داخلی در تولید بوتا دی ان در صنعت پتروشیمی می‌تواند به توسعه پایدار و پیشرفت این صنعت در منطقه کمک کند. ارتقاء همکاری‌ها و بهره‌وری از منابع موجود می‌تواند به بهبود عملکرد و کیفیت تولید بوتا دی ان منجر شود.

طرح توجیهی چیست ؟

شناسنامه مالی طرح :

مجری طرح

خانم

فراهانی

آدرس محل اجرای طرح

 

درآمد طرح

محصولات تولیدی

واحد

ظرفیت در سال

بوتادی ان

تن

8,820

رافینیت

تن

8,640

مساحت زمین و زیربنا

مساحت زمین مورد نیاز

20,000

متر مربع

مساحت زیر بنا

10,000

متر مربع

سرمایه گذاری و تسهیلات

هزینه ثابت مورد نیاز برای راه اندازی طرح (قیمت زمین لحاظ نشده)

10,696,012

میلیون ریال

مبلغ سرمایه گذاری از طرف مجری (قیمت زمین لحاظ نشده)

2,196,012

میلیون ریال

وام و تسهیلات بانکی سرمایه گذاری ثابت

8,500,000

میلیون ریال

شاخصهای اقتصادی

شاغلین طرح

34

نفر

تولید در نقطه سر به سر

34.01

درصد

نرخ بازده طرح

28.59

درصد

بازگشت سرمایه به سال

4.96

سال

مصرف سوخت و انرژی

میزان آب مصرفی در سال

34,560

متر مکعب

برق مصرفی در سال

4,320,000

کیلووات ساعت

گاز مصرفی در سال

160,000

مترمكعب

فهرست مطالب

فهرست مطالب

صفحه

مقدمه: شرح محصول و خدمات

5

1 - مطالعات و تحقیقات بازار

8

1-1 عوامل اجتماعی و فرهنگی ، بومی و منطقه ای و جغرافیایی ، سیاسی و قوانین حاکم و محدودیتهای قانونی

8

1-2ویژگی های محصول میزان

14

1-3 فروشندگان و خریداران محصول

15

1-5 رقبا و موفقیت رقبا

16

2 - مطالعات فنی و تکنولوژی تولید

17

2-1 مزایای فنی و تکنولوژی

17

2-2 مکان یابی و آدرس محل اجرای طرح

18

2-3 مشخصات محصول

19

2-4 فرآیند تولید

20

3 مطالعات مالی و اقتصادی

21

3 1) میزان سرمایه‌گذاری (ثابت و در گردش)

21

3 2) هزینه‌های جاری

34

3 - 3) تولیدات و ارزش تولیدات

41

3 4) جدول تحلیل مالی

42

تحلیل و درصد فروش در نقطه سربه‌سر

47

دوره بازگشت سرمایه

48

3 4 4) جدول پیش‌بینی ترازنامه

50

3 4 - 5) ارائه شاخص‌های مالی

51

3 4 - 6) جدول محاسبات تحليل هزينه فايده واحد

52

4 1) برنامۀ زمان‌بندی اجرا

55

4 2) زمانبندی اجرا

54

4 - 3) مدت زمان بهره‌برداری

55