هزینه ساخت و راه اندازی مجموعه رفاهی ورزشی گردشگری

مجموعه‌های رفاهی شامل هتل، پارکینگ، لابی، رستوران، کافی‌شاپ، سالن‌های همایش است.توضیحات بیشتر

هزینه ساخت و راه اندازی مجموعه رفاهی ورزشی گردشگری

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻨﺎر. ﺧﺪﻣﺎت اﻗﺎﻣﺘﯽ و ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﯾﮑﯽ از ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ. ﯾﺎ ﺳﻼﻣﺖ و ﻏﯿﺮه را ﺑﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮان اراﺋﻪ. ﮐﻨﺪ. در واقع مجموعه‌های رفاهی مدرن اکنون بخش‌های متعددی را دربرمی‌گیرند که شامل هتل، پارکینگ، لابی، رستوران، کافی‌شاپ، سالن‌های همایش است.

هزینه ساخت و راه اندازی آن:

رديف

شرح

ارزش كل میلیون ریال

1

زمين

0

2

محوطه سازی

625,749

3

ساختمان

1,158,540

4

هزينه هاي قبل از بهره برداري

26,200

5

ملزومات اداری رفاهی

9,250

6

ماشين آلات و تجهيزات

831,769

7

تجهيزات و تاسيسات عمومي

23,360

8

وسايل حمل و نقل

10,000

9

هزينه هاي پیش بینی نشده

134,243

جمع

2,819,112