وام تبصره 2 چیست ، ثبت نام وام اشتغال زایی تسهیلات تبصره 2 قانون بودجه سال 1403

تسهیلات تبصره 2 سال 1403 ، تبصره 2 ، وام تبصره 2 جهاد کشاورزی ، جزء 2 بند و تبصره 2 ، جزء 2 بند ب تبصره 2 ، جزء 3 بند ب تبصره 2توضیحات بیشتر

وام و تسهیلات دولت در سال 1403 در قالب تبصره 2 قانون بودجه و حساب صندوق پیشرفت و عدالت استانی پرداخت میشود .

لایحه بودجه سال 1403 کل کشور: تبصره «2» (توسعه اشتغال)

در سال 1403 وام و تسهیلات در قالب تبصره 2 و به جای تبصره 16 و 18 سالهای قبل پرداخت می شود .

نحوه دریافت تسهیلات تبصره 2 از حساب پیشرفت و عدالت استانی توسط متقاضیان

تسهیلات از سوی هشت بانک عامل ملی، ملت، رفاه کارگران، تجارت، کشاورزی، پست‌بانک، توسعه تعاون، صنعت و معدن و صندوق کارآفرینی امید پرداخت می‌شود .

ابتدا متقاضی از طریق سامانه‌های اعلام شده در ۱۰ وزارتخانه ثبت می کند و تقاضاها در شورای برنامه‌ریزی استان به تصویب می رسد و بعد از تصویب به بانک عامل معرفی می‌شوند.

سامانه های ثبت و دریافت تسهیلات در قالب حساب صندوق ملی و حساب‌های استانی «پیشرفت و عدالت»  به شرح زیر می باشد .

سامانه وام و تسهیلات وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

https://eservices.mcth.ir/

ــــــ

سامانه تسهیلات معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری

https://siam.isti.ir/

ــــــ

سامانه وام و تسهیلات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پنجره ملی خدمات دولت هوشمند

https://sso.ict.gov.ir/Auth/Login?ReturnUrl=%2F

ــــــ

سامانه وام و تسهیلات وزارت صنعت، معدن و تجارت

 https://behinyab.ir/auth/sso/login

ــــــ

سامانه وام و تسهیلات وزارت جهاد کشاورزی

 https://cita.maj.ir

ــــــ

سامانه وام و تسهیلات وزارت نفت

 https://ioiv.ir

ــــــ

سامانه وام و تسهیلات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سامانه جامع تسهیلات اشتغال کشور

 https://tek.mcls.gov.ir/

ــــــ

سامانه وام و تسهیلات سازمان بهزیستی

 https://sam.behzisti.net/Account/Login?ReturnUrl=%252525252F

ــــــ

سامانه وام و تسهیلات بنیاد برک

 http://barakatfoundation.com/fa/

ــــــ

کمیته امداد امام خمینی (ره)

 https://hayat.emdad.ir/mis/emdad/r/990/login

ـــــ

تبصره ۲ قانون بودجه سال 1403 کشور به شرح زیر می باشد .

به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از روشهای مختلف از جمله افزایش سرمایه گذاری، ارتقای بهره وري، تکمیل طرحهاي توليدي نيمه تمام و احياي واحدهاي توليدي راكد، بازسازي و نوسازي واحدهاي توليدي استفاده از ظرفيتهاي خالي بنگاههاي توليدي کمک به اشتغالهای حاصل از ایجاد کسب و کارهای خرد خانگی و کارگاههای خرد و کوچک با اولویت مناطق محروم و روستایی و مطالعات منظومه های روستایی و تکمیل زنجیره ارزش تولید منابع مالي موضوع این تبصره با تأکید بر یکپارچه سازي حمایت های دولت و بسط عدالت سرزمینی در راستاي رشد و پیشرفت استانهای کشور و سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی با اولویت طرحهای تولیدی مبتنی بر دانش بنیان و پیشران به شرح زیر تأمین و اختصاص می باید

الف - منابع مالي:

1 - مبلغ سیصد و ده هزار میلیارد (310,000,000,000,000) ریال از محل رديف ذي ربط مندرج در جدول شماره (9) این قانون توسط خزانه داری کل کشور به صورت حداقل ماهانه یک دوازدهم پرداخت میشود که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادي و دارايي واريز می شود.

2 - باقیمانده مبلغ مندرج در ردیفهای (۲۶) مصارف جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می شود. سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است مبالغ این جزء را رأساً و بدون ساز و کار ابلاغ و تخصیص اعتبار حداقل به صورت ماهانه یک دوازدهم و حداکثر تا پایان آذر سال 1403 به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز نماید.

3 - بازگشتی اصل و فرع منابع بند «الف» تبصره (18) قوانین بودجه سنوات گذشته کل کشور که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز میشود.

4 - منابع بازگشتی بند «و» تبصره (16) قانون بودجه سال 1398 کل کشور که به حساب ملی پیشرفت عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز میشود.

5 - مانده و بازگشتی منابع مالی تسهيلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب سال 1396 که به حساب ملي پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز میشود.

6 - پنج واحد درصد از پانزده درصد (15%) منابع سهم حقوق دولتی معادن به حساب استانی پیشرفت عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادي و دارايي استانهاي مربوط واریز میشود.

7 - منابع مالی حاصل از مازاد تحقق درآمدهای استانی که به حساب استانی پیشرفت و عدالت مربوط واریز میشود.

8 - مبلغ یک میلیون و دویست و پنجاه هزار میلیارد (1.250.000.000.000.000) ريال تسهيلات الحسنه منابع بانکی آن مطابق اجزاي (3) و (4) بند «ب» این تبصره اختصاص می یابد.

9 - معادل پنجاه درصد (50%) درآمد مازاد حاصل از منابع تحقق یافته مالیات بر ارزش افزوده نسبت به سقف ردیف مندرج در جدول شماره (5) که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت میشود.

ب - مصارف  :

1 - تا سی درصد (30%) منابع مالی اجزای (1) و (2) بند «الف» این تبصره جهت پرداخت تسهیلات به برنامه های حمایت از تولید و اشتغال در سطح ملی بر اساس برنامه پیشنهادي دستگاههای اجرائی اختصاص می یابد.

2 - حداقل هفتاد درصد (70%) منابع مالی اجزای (1) و (2) بند «الف» این تبصره جهت پرداخت تسهیلات به برنامه های حمایت از تولید و اشتغال در سطح استاني با تصويب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان اختصاص می یابد. منابع اجزای (6) و (7) بند «الف» این تبصره مختص استان ذی ربط است.

3  معادل پانصد هزار میلیارد (500.000.000.000.000 ریال از تسهیلات موضوع جزء (8) بند «الف» این تبصره به طور مساوی در اختیار هیات امناي حسابهای استانی پیشرفت و عدالت قرار خواهد گرفت.

4 - با هدف حمایت از اشتغال در چهارچوب مصوبات شوراي عالي اشتغال معادل هفتصد و پنجاه میلیارد (750.000.000.000.000) ريال تسهيلات جزء (8) منابع بند «الف» این تبصره بر اساس قوانین مربوط به کمیته امداد امام خمینی (ره) معادل سیصد و پنجاه هزار میلیارد (350.000.000.000.000) ريال سازمان بهزیستی کشور معادل یکصد و پنجاه هزار میلیارد (150.000.000.000.000) ریال، بنیاد شهید و امور ایثارگران معادل هفتاد هزار میلیارد (70.000.000.000.000) ريال بنیاد برکت ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) معادل پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000 ريال، صندوق نوآوری و شکوفايي معادل پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000 ریال سازمان بسیج سازندگی معادل پنجاه هزار میلیارد 50.000.000.000.000) ريال و بنياد علوی معادل سی هزار میلیارد 30.000.000.000.000) ريال( اختصاص می یابد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم بانکها از تأمین منابع مالي جزء (8) منابع بند «الف» این تبصره را ظرف یک ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون مشخص نماید نهادهاي موضوع این جزء میتوانند در قالب تفاهم نامه با دستگاههای اجرائی استانی نسبت به تلفیق منابع در اختیار خود و در اختیار استانها اقدام نمایند و شورای عالی اشتغال مجاز است مانده سهمیه جذب نشده اشخاص ذکر شده در این بند را به اشخاصی که سهمیه خود را جذب نموده اند اختصاص دهد.

5 - حداقل هفتاد درصد (70%) مبلغ سیصد و ده هزار میلیارد 310.000.000.000.000) ريال موضوع جزء (2) این بند به صورت مساوي به استانها به صورت صد در صد (100%) تخصیص یافته اختصاص می یابد و ماهانه حداقل به صورت یک دوازدهم پرداخت میشود.

6 - تا ده درصد (10%) از منابع اجزاي (1) تا (7) بند «الف» این تبصره تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000 ریال به صورت کمک فنی و اعتباری و یارانه سود بر اساس چهارچوب تعیین شده توسط شورای عالی اشتغال قابل هزینه کرد است. استفاده از منابع بند «الف» این تبصره براي هزينه هاي جاري و پشتيباني دستگاههاي ذي ربط تحت هر عنوان ممنوع است.

7 - توزيع تسهيلات جزء (8) بند «الف» این تبصره بر اساس این بند و مقررات مربوط مطابق دستور العمل اجرائي اين تبصره خواهد بود بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم بانکها در تأمين منابع مالي جزء (8) بند «الف» این تبصره را ظرف یکماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون مشخص نماید.

8 - تا ده درصد (10%) از منابع مالي جزء (1) بند «الف» این تبصره به منظور پرداخت تسهیلات حمایت از تولید و اشتغال و پرداخت کمکهای بلاعوض جهت تأمین زیر ساختهای تولید و اشتغال در مناطق محروم کشور اختصاص می یابد.

9 - منابع مالي جزء (5) بند «الف» این تبصره جهت ادامه اجرای پرداخت تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی اختصاص مي يابد.

10 - تا بیست درصد (20%) منابع مالي جزء (5) بند (ز) تبصره (6) این قانون صرف برنامه هاي پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان در خصوص اشتغال جوانان پس از تأیید شورای عالی اشتغال میشود.

پ - ساز و کار اجرائی :

1 - وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است حسابهایی تحت عنوان حساب ملي و حسابهاي استاني پیشرفت و عدالت از طریق خزانه داری کل کشور جهت واريزي منابع به نام خود افتتاح نماید

2 - مانده حساب های ملی و استانی پیشرفت و عدالت به سال بعد منتقل میشود.

3 - دستور العمل اجرائی این تبصره شامل شرایط و نحوه توزیع آن بخش از تسهيلات جزء (8) بند  «الف» این تبصره که در اختیار هیات امناي حسابهای استانی است و همچنین توزیع آن بخش از منابعی که محل مصرف آن در این تبصره تصریح نشده است و تعیین نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده گذاری منابع اجزاي (1) تا (7) و (9) بند «الف» این تبصره توسط شورای عالی اشتغال به تصویب خواهد رسید. شوراي برنامه ريزي استان هیأت امناي حساب استانی پیشرفت و عدالت است و استاندار ریاست هیأت امناي حساب پیشرفت و عدالت استان را بر عهده دارد.

4 - منابع اجزاي (1) تا (7) و (9) بند «الف» این تبصره از طریق سپرده گذاری در بانکها با اولویت  بانکهای توسعه ای و تخصصی و صندوق کارآفرینی امید به عنوان عامل به منظور سرمایه گذاری برای تولید و اشتغال و کارآفريني و تکمیل طرحهاي نيمه تمام و ظرفيتهاي خالي بنگاهها با اولویت فعاليتهاي صادرات محور با سازوکار تسهیلات تلفیقی با منابع بانکی و منابع در اختیار دستگاه اجرائی مرتبط با نرخ ترجیحی تخصیص خواهد یافت. همچنین استفاده از منابع صندوق توسعه ملی با رعایت اساسنامه آن مجاز است.

5 - نرخ سود سپرده گذاری منابع مذکور در بانکهای عامل و نهادهای مالی حداقل یک درصد (1%) و  نرخ سود تسهیلات اعطائی متناسب با میزان مشارکت منابع نظام بانکی صندوق کارآفرینی امید و صندوق توسعه ملی تعیین میگردد. منابع قرض الحسنه استانی موضوع این تبصره با رعایت موازین شرعی قابلیت تجمیع یا هم افزایی با سایر منابع را دارد.

ت - ساز و کار نظارت :

1 - مسؤولیت نظارت بر اجرای این تبصره بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

2 -  خزانه داري کل کشور مکلف است ماهانه گزارش پرداختی جزء (1) بند «الف» این تبصره را به  مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

3 - وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند ماهانه گزارش عملکرد جزء (2) بند «الف» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

4 - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ماهانه گزارش عملکرد جزء (8) بند «الف» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

5 - وزارت کشور مکلف است. هر سه ماه یکبار گزارش نحوه هزینه کرد منابع جزء (3) بند «ب» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

6 - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش نحوه هزینه کرد منابع اجزای (6) و (9) بند «ب» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

7 - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است گزارش عملکرد این تبصره را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، برنامه بودجه و محاسبات اقتصادي و اجتماعی مجلس شوراي اسلامی ارسال نماید.

بند الحاقی در اجرای ماده (8) قانون اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، دولت مکلف است به منظور توانمندسازي نيروي انساني و اشتغال افراد جویای کار علاوه بر انعقاد موافقتنامه با سازمان آموزش فني و حرفه ای کشور براي هزينه نمودن حداکثر نیم در هزار اعتبار هر طرح تملك دارايي سرمايه اي و دو درصد (2%) از منابع حاصل از فروش کالای قاچاق توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به استثنای موارد مندرج در تبصره (1) ماده (55) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392٫10٫3 در قالب ردیف هزینه ای مشخص را در اختیار سازمان آموزش فنی و حرفه اي كشور قرار دهد. همچنین معادل یک در هزار مزد کارگران در هر ماه توسط کارفرمایان صاحبان صنایع و بنگاههای اقتصادی طبق صورتهای ماهانه ارسالی به سازمان تامین اجتماعی به منظور مهارت آموزی مستمر در اختیار سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور قرار می گیرد.

آیین نامه اجرائی و نحوه دریافت وجوه موضوع این بند توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور تهیه می گردد.

ــــــ

موارد مصرف بصورت خلاصه به شرح زیر می باشد

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، مفاد تبصره های «۱۶» (تسهیلات قرض الحسنه به منظور اشتغال حمایتی) و «۱۸» (تسهیلات با نرخ ترجیحی برای حمایت از رونق تولید) قوانین بودجه سنوات اخیر، در تبصره «۲» تجمیع شده است . براساس تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی و با توجه به جزء(۶) بند (الف) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ مبنی بر"مبلغ یک میلیون میلیاردریال تسهیلات قرض‌الحسنه مطابق اجزای (۳) و (۴) بند (ب) این تبصره اختصاص می یابد."و حسب جزء (۳) و (۴) بند (ب) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مقرر شده است .

معادل چهار صد هزار میلیارد (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از تسهیلات موضوع جزء (۶) بند «الف» این تبصره به طور مساوی در اختیار هیأت امنای حسابهای استانی پیشرفت و عدالت قرار خواهد گرفت.

با هدف حمایت از اشتغال در چهار چوب مصوبات هیأت امنای حساب پیشرفت و عدالت، معادل شش صد هزار میلیارد (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات جزء (۶) بند «الف» این تبصره بر اساس قوانین مربوط به شرح ذیل اختصاص می یابد:

کمیته امداد امام خمینی (ره) معادل سیصد صد هزار میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال؛

سازمان بهزیستی کشور معادل یک صد و بیست هزار میلیارد (۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال؛

بنیاد شهید و امور ایثارگران معادل سی و دو هزار میلیارد (۳۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال؛

بنیاد برکت ستاد اجرائی فرمان امام (ره) معادل سی و دو هزار میلیارد (۳۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال؛

صندوق نوآوری و شکوفایی معادل سی و دو هزار میلیارد (۳۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال؛

سازمان بسیج سازندگی معادل سی و دو هزار میلیارد (۳۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال؛

بنیاد علوی معادل بیست و چهار هزار میلیارد (۲۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال؛

و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور (بخش دولتی و بخش غیر دولتی وابسته) و دانشگاه فنی و حرفه ای و هنرستان های فنی و حرفه ای برای تجهیز کارگاههای خود مبلغ هجده هزار میلیارد (۱۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال؛

ــــــــ

صندوق کارآفرینی امید ، ثبت نام و شرایط وام صندوق کارآفرینی امید

 

شرایط دریافت وام مشاغل خانگی و ثبت نام مجوز و سامانه وام مشاغل خانگی

 

نحوه دریافت وام و تسهیلات از صندوق توسعه ملی