کشور هلند

هلند، کشوری واقع در شمال غربی اروپا است .هلند به معنای کشور کم ارتفاع است .نام هلند از Houtland) یا سرزمین جنگلی) در ابتدا به یکی از مراکز قرون وسطایی کشوری که بعدها به ایالت مدرن تبدیل شد، داده شد و هنوز هم برای 2  استان از12  استان آن )نورد-هلند و زید-هلند) استفاده میشود. پادشاهی هلند، یک دموکراسی پارلمانی تحت یک پادشاه مشروطه، شامل مستعمرات سابق خود در آنتیل کوچک است :آروبا، بونایر، کوراسائو، سابا، سنت اوستاتیوس و سینت مارتن. پایتخت آن، آمستردام و مقر دولت لاهه است